Aproape totul despre inmatricularea auto

Aproape totul despre inmatricularea auto

aproape_totul_despre_inmatricularea_auto_400

Autorizaţia de circultie provizorie
(art.15 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente -
autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
c)
dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 7 lei (vezi şi secţiunea Taxe);
d)
copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e)
actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)
dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu – 40 lei (se achita la ghişeu);
g)
dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei (vezi şi secţiunea Taxe);;
h)
copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină la care se solicita înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie - i se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai multe autorizaţii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile.Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcile aferente se eliberează pe loc la ghişeu.

 

AUTORIZAREA PROVIZORIE
de societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing.

(art.17 din Ordinul MAI nr.1501/2006)


Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin
5 vehicule într-un interval de o lună.

Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie - se efectuează în baza următoarelor documente:
a)
cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;
c)
dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;
d) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, (în copie certificata conform cu originalul);
e)
dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr provizoriu;
f) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.

Documentele sus-menţionate se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie.

Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi, comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Nu se poate emite decât o singură autorizare provizorie. În cazul în care deţinătorul solicita o a doua autorizare succesiva, el va fi îndrumat spre Serviciul Înmatriculări.

 

AUTORIZAREA PENTRU PROBE A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR
(art.19 şi 20 din Ordinul MAI nr.1501/2006)
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent autorizează pentru probe autovehiculele şi remorcile care:
a) efectuează probe în vederea omologării, precum şi autoşasiuri care efectuează deplasări de la unităţile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună în ultimele 6 luni.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data eliberării.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la lit. a), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia societatea îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la lit. b).

Formularul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoţit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.

Autorizaţia de circulaţie pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;
c)
copii de pe actul constitutiv al societăţii din care să rezulte că obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinţă de la Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării;
d)
copii de pe actul constitutiv al societăţii din care să rezulte că obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum şi copii de pe actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianţilor;
e) d
ovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată;
f)
dovada plăţii taxei de autorizare a circulaţiei pentru probe;
g) dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu număr pentru probe;
h) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Comandarea unor noi placi

Comandarea unor noi placi

cu număr de înmatriculare în locul celor deteriorate / pierdute / furate

Comanda plăcutei/plăcilor se solicita la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, prezentând următoarele documente:

 • declaraţie privind pierderea/furtul sau deteriorarea plăcutei/plăcilor;

 • documentul de identitate (original şi copie);

 • certificatul de înmatriculare (original şi copie);

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicita şi delegaţia precum şi actul de identitate delegat.


Contravaloarea plăcilor diferă în funcţie de tipul plăcutei şi se achita direct la ghişee:
Placa tip A - 20 lei/buc. (autoturisme);
Placa tip B - 23 lei/buc. (alte categorii);
Placa tip C - 17 lei lei/buc. (motociclete);
Noile plăcute se eliberează în termen de 2 ore de la depunerea comenzii, în baza prezentării documentului de identitate – persoane fizice/delegatiei-persoane juridice şi a chitanţei de plată a contravalorii plăcilor. De asemenea, plăcile deteriorate se prezintă la ghişeu în vederea distrugerii acestora.

 

ELIBERARE DOCUMENTE :
Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.
Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

FURNIZARE DE DATE

În conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea nr.2337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul Naţional de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi a Legii nr.348/2005 privind denominarea monedei naţionale, pentru furnizarea datelor privind propria persoană (adeverinţe, copii documente arhivă, etc.) este necesară achitarea unei
taxe de furnizare date - în valoare de 1 leu, pentru fiecare informaţie/înregistrare solicitată.


Informaţiile se solicita
personal sau prin poştă fiind însoţite de copia documentului de identitate.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Duplicat al certificatului de înmatriculare

Duplicat al certificatului de înmatriculare
- în cazul pierderii/furtului/deteriorării –
(art.13 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c)
certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d)
dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei (vezi şi secţiunea Taxe);
e)
actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicita şi copia certificatului de înregistrare a societăţii, delegaţia şi actul de identitate delegat.

Documentul original prevăzut lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.


Documentele se eliberează pentru:

 • persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare
- ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta -
(art.14 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (original şi copie) – dacă modificările se referă la vehicul;
c) fisa de înmatriculare a vehiculului, vizata de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;
d)
vechiul certificat de înmatriculare - original;
e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei;
f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.


Documentul original prevăzut lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.


În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele sus-menţionate, plăcuţele cu vechiul număr de înmatriculare, dovadă de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.


În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate a vehiculului şi
optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare cu depunerea documentelor sus-menţionate, dacă cererea pentru păstrarea combinaţiei şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Proprietarul ce solicita păstrarea combinaţiei de număr de înmatriculare asigura şi păstrarea fizică a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu. Documentele se eliberează pentru:

 • persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Înmatricularea permanenta sau temporară

Înmatricularea permanenta sau temporară
(art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului.În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane ce poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal - altul decât dreptul de proprietate, proprietarul va menţiona explicit solicitarea în cerere, indicând şi datele acestei persoane (pe a doua fisa de înmatriculare);

b) fisa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fisa de înmatriculare completata cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberară de R.A.R. , în original şi în copie xerox;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie xerox;

e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atesta dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia;

h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv său temporar, în original sau copie legalizata a acesteia, doar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din străinătate (din afara comunităţii europene), în cazurile prevăzute de lege,;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe);

j) dovada plăţii taxei de poluare pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe);

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe);

l) dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe);

m) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

n) procura specială, după caz.


Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.

În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost anterior înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus-menţionate şi toate
documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea se reţin şi se arhivează la Serviciul Înmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere pentru a servi în fata autorităţii străine la radiere.


Persoana juridică
solicitanta a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.


Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.

Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Radierea din circulaţie a vehiculelor

Radierea din circulaţie a vehiculelor
(art.24 şi 25 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:
a) vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;
b) scoaterea definitiva din România a vehiculului;
c) declararea furtului vehiculului;

Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita şi radierea din circulaţie la cerere, prezentând pe lângă documentele sus-menţionate şi dovada deţinerii unui spaţiu - în vederea depozitarii acestuia. Aceasta radiere nu permite şi scoaterea din evidenta fiscală.


Documentele în baza cărora se poate solicita radierea vehiculelor sunt următoarele :

 • certificat de înmatriculare – original (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare) ;

 • plăcute cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul plăcilor cu număr de înmatriculare) ;

 • cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),

 • fisa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală,

 • documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii (dezmembrare, export, furt, depozitare în spaţiu propriu).

 • document de identitate (original şi copie);

 • trei exemplare certificat de radiere completat.


În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani,
radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.


Certificatul de radiere se eliberează pe loc, la ghişeu.


OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Taxe

TAXE DE ÎNMATRICULARE a autovehiculelor şi remorcilor
AUTORIZARE DE CIRCULAŢIE
ŞI AUTORIZARE DE CIRCULAŢIE PENTRU PROBE

(cap.IV – Legea nr.117/1999 cu modificările şi completările ulterioare)


1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv : 26 lei
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv : 52 lei
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg : 104 lei

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţie autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate :
a) Taxa autorizare provizorie : 7 lei
b) Contravaloare autorizaţie provizorie : 13 lei
c) Contravaloare numere provizorii (ghişeu) : 40 lei

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor (CEC sau trezorerie): 296 RON

CONTRAVALOAREA PLĂCILOR CU NUMĂR DE ÎNMATRICULARE
se achita la ghişeele Serviciului
(Ordinul MAI nr.202/2007):


Placa tip A - 20 lei/buc. (pentru autoturisme);
Placa tip B - 23 lei/buc. (formă pătrată);
Placa tip C - 17 lei lei/buc. (pentru moto);
Tarif atribuire număr preferenţial - 45 lei;

 

OPERAŢIUNI ŞI TAXE - Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
(art.8 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
a) fisa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementarilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fisa de înmatriculare completata cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

b) cartea de identitate a vehiculului, eliberară de R.A.R. , în original şi în copie xerox;

c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie xerox;

d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atesta dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, încheiata pe numele noului proprietar;

g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris (pe verso CI, în rubrica specială) transmiterea dreptului de proprietate;

h) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţă sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii (vezi şi secţiunea Taxe);

j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe);

k) dovada plăţii contravalorii plăcutelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe) cu excepţia cazului în care acestea se păstrează pe vehicul de la vechiul proprietar;

l) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

m) procura specială, după caz.


Documentele originale prevăzute lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.


Persoana juridică solicitanta a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.


Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

Taxa asupra mijloacelor de transport

a) mijloace de transport cu tractiune mecanica:

Tipul mijlocului de transport cu tracţiune mecanică

Nivel taxa
(lei/200 cm3 sau fractiune 200 cm3)

Autoturisme, motorete, scutere si motociclete cu capacitatea cilindrică L 1600 cm3

8

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

36

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm3 si 3000 cm3,