Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din 19.03.2014

Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din 19.03.2014

ghidul_de_finan355are_a_programului_de_stimulare_a_nnoirii_parcului_auto_na355ional_din_19.03.2014_400

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Rolul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

(1) Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;

b) cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

ARTICOLUL 2 Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) aplicaţia PSIPAN - software administrat de către Autoritate şi având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului şi a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare şi verificare a informaţiilor privind proprietarii înscrişi şi autovehiculele uzate;

b) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;

c) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

d) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

e) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată;

g) autovehicul uzat - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, înmatriculat/ înmatriculată în Romania, care conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie) şi care are o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei. Dacă anul înmatriculării înscris în Cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

h) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, sau operatorul economic fără personalitate juridică ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare;

i) colector autorizat - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau de tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;

j) criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;

k) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică sau de către proprietarul operator economic fără personalitate juridică, în vederea acceptării în program;

l) dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către proprietar, în vederea achiziţionării autovehiculului nou;

m) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;

n) eco-bonus - reducere din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou, având cel puţin una dintre caracteristicile prevăzute la art. 6 alin. (1), susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată simultan cu prima de casare;

o) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, sau operatorul economic fără personalitate juridică, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;

p) prima de casare - parte din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

q) producător - persoană juridică română, operator economic fabricant de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant/agent/partener autorizat al acestora;

r) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;

s) proprietar - persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat, ori, după caz, moştenitorii săi; persoana juridică română care deţine în proprietate un autovehicul uzat; operatorul economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat;

ş) proprietar acceptat - proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;

t) proprietar înscris - proprietarul menţionat la lit. s) care a obţinut de la producătorul validat nota de înscriere;

ţ) notă de înscriere - documentul generat de aplicaţia PSIPAN, eliberat de către producătorul validat în vederea înscrierii în program a proprietarului autovehiculului uzat, persoană fizică, persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică, prevăzută în anexele nr. 4.1 şi 4.2;

u) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;

v) unitate alocată - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;

w) 1 unitate teritorială - un judeţ şi municipiul Bucureşti împreună cu judeţul Ilfov.

(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone şi în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma "automobil mixt" (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei uşoare, definită la alin. (1) lit. d).

(3) În sensul prezentului ghid, prin proprietar înscris şi proprietar acceptat se înţelege şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, iar prin autovehicul înmatriculat se înţelege şi autovehiculul aparţinând acesteia, care a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulaţie.

(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) orice referire la sintagma "prima de casare" implică şi sintagma "eco-bonus", dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;

b) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel.

(5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a) A - autoturism;

b) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;

c) ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

d) ASU - autospecială/autospecializată uşoară;

e) AU - autoutilitară uşoară;

f) CO2 - dioxid de carbon;

g) DRPCIV - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;

h) g/km - grame per kilometru;

i) PSIPAN - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;

j) TVA - Taxa pe valoarea adăugată.

ARTICOLUL 3 Obiectul, scopul şi obiectivele programului, indicatorii de performanţă

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înnoirea Parcului auto naţional.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;

b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate;

c) prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

(4) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:

a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006, cu excepţia celui aflat în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice;

b) autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare şi/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006.

(5) Indicatorul de performanţă şi eficienţă a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.

ARTICOLUL 4 Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.

ARTICOLUL 5 Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului

(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 6 Prima de casare

(1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un eco-bonus în valoare de 500 lei, dar nu mai mult de două eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici:

a) la achiziţionarea unui autovehicul nou încadrat în norma de poluare Euro 6;

b) 1 la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km;

c) la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

(2) Proprietarul beneficiază de prima de casare la achiziţionarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(3) Proprietarul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare.

(4) În condiţiile şi la termenele prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoană fizică poate ceda, în favoarea unei alte persoane, dreptul de a beneficia de prima de casare la achiziţionarea unui autovehicul nou. Eco-bonusul prevăzut în cuprinsul alin. (1) nu poate face obiectul cedării, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achiziţionează autovehiculul nou.

(5) Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

(6) 1 Acordarea primei de casare proprietarului persoană juridică de drept privat şi proprietarului operator economic fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24 decembrie 2013.

(7) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii şi se transmite în termenul legal, spre informare, Consiliului Concurenţei.

(8) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (6) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

ARTICOLUL 7 Condiţii de acordare a primei de casare

(1) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

e) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

f) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

g) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c) i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

d) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menţionată la alin. (2) se substituie în drepturile şi obligaţiile proprietarului înscris, fiind supus condiţiilor şi termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(4) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;

b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, obţinând nota de înscriere;

c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

e) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

f) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(5) Proprietarul prevăzut la alin. (4) nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare.

ARTICOLUL 8 Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program

(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor şi acceptării proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, sau operatori economici fără personalitate juridică.

(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării şi acceptării, după caz, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului, pe categorii de proprietari eligibili, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.

(4) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanţării pe categorii de proprietari eligibili se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(5) Înscrierea proprietarului persoană fizică se face potrivit opţiunii acestuia, la unul dintre producătorii validaţi care au perfectat contractul de finanţare cu Autoritatea.

CAPITOLUL II Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi participarea în cadrul programului

SECŢIUNEA 1 Producătorul

ARTICOLUL 9 Eligibilitate

(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;

b) are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;

c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea;

e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;

f) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

g) în cadrul sesiunilor precedente ale programului a respectat în integralitate prevederile ghidului şi nu a încălcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu AFM.

(2) Producătorul, care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate, poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.

(3) Este exclusă deţinerea de către producător a dublei calităţi în cadrul programului şi anume cea de producător validat şi cea de proprietar acceptat, în acelaşi timp.

(4) Este exclusă depunerea dosarului de validare de către producător în cadrul programului în dublă calitate şi anume cea de fabricant de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi şi, respectiv, cea de reprezentant/agent/ partener autorizat al acestora.

ARTICOLUL 10 Conţinutul dosarului de validare

Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";

e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată "conform cu originalul";

f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul/certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis(e) de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul şi în a cărei rază teritorială funcţionează punctul/punctele de lucru/reprezentantul/reprezentanţii/ agentul/ agenţii/partenerul/partenerii autorizat/autorizaţi, menţionat/ menţionaţi în cererea de validare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

j) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

k) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare. În cuprinsul acestuia sunt menţionate: atributele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;

l) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată "conform cu originalul";

m) actul doveditor al calităţii de importator sau de reprezentant/agent/partener autorizat al producătorului/ importatorului de autovehicule noi, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată;

n) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în copie certificată "conform cu originalul"; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare;

o) certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată.

ARTICOLUL 11 Depunerea dosarului de validare

(1) Dosarul de validare se depune îndosariat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.

(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

a) denumirea completă a producătorului şi adresa sediului social;

b) titlul: "Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2014" - producător;

c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

(5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de finanţare.

ARTICOLUL 12 Validarea producătorului

(1) Validarea producătorului are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.

(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului, prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Comisia poate solicita producătorului clarificări şi/sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării acestora.

(5) Atrag respingerea dosarului de validare:

a) nerespectarea în cadrul sesiunilor precedente ale programului a prevederilor ghidului şi/sau încălcarea clauzelor stipulate prin actele juridice încheiate cu Autoritatea (conform referatului transmis de către direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii, responsabilă cu implementarea programului);

b) documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;

c) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;

d) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care poate afecta desfăşurarea activităţilor producătorului în cadrul programului;

e) netransmiterea în termen de 5 zile lucrătoare a clarificărilor şi/sau informaţiilor solicitate de către comisie, potrivit alin. (4).

(6) Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii, producătorul poate fi validat în situaţia în care, din două sau mai multe puncte de lucru/reprezentanţi/agenţi/parteneri menţionate/menţionaţi în cererea de finanţare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină validarea.

(7) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând producătorii propuşi spre validare şi producătorii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

(8) Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând producătorii propuşi spre respingere.

(9) Lista producătorilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

(10) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând producătorii propuşi spre validare.

(11) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către Comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcţiei de specialitate responsabilă cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă.

(12) În vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă, Autoritatea stabileşte programarea producătorilor validaţi pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

(13) Programarea prevăzută la alin. (12) se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

ARTICOLUL 13 Contractul de finanţare nerambursabilă

(1) Contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea primelor de casare şi a eco-bonusurilor acordate beneficiarilor în cadrul programului.

(2) Prin contract se stabilesc:

a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;

b) data depunerii documentelor necesare decontării;

c) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat.

(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior, orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.

(5) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.

(7) Se consideră renunţare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispoziţiilor art. 12 alin. (12).

(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original.

(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia PSIPAN.

(10) Lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tuturor contractelor de finanţare.

(11) Producătorul validat emite factura de livrare a autovehiculului nou în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.

ARTICOLUL 14 Distribuirea unităţilor alocate proprietarilor persoane fizice

(1) Solicitarea unităţilor de către proprietarul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21.

(2) Distribuirea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane fizice.

(3) Unităţile rămase neutilizate la sfârşitul PSIPAN vor fi anulate.

ARTICOLUL 15 Distribuirea unităţilor alocate persoanelor juridice, de drept public ori de drept privat, şi operatorilor economici fără personalitate juridică

(1) Proprietarul persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică poate solicita alocarea unităţilor numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.

(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, şi operatori economici fără personalitate juridică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a anului de desfăşurare a programului.

(3) Distribuirea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică.

ARTICOLUL 16 Înscrierea proprietarului

(1) Producătorul validat, care a perfectat contractul cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), poate efectua înscrierea proprietarului în baza dosarului de participare constituit de către acesta.

(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:

a) identificarea proprietarului şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare şi constatarea eligibilităţii acestuia, în baza documentelor prezentate;

b) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;

c) 1 introducerea în aplicaţia PSIPAN a atributelor de identificare a proprietarului şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, localitate sau reşedinţă de judeţ, număr de telefon); denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, număr de telefon), precum şi a datelor de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate), precum şi, în cazul proprietarului persoană fizică, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente şi, după caz, a numărului de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul;

d) introducerea în aplicaţia PSIPAN a datelor privind declaraţia proprietarului înscris prin care proprietarul îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, a datelor privind declaraţia proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia beneficiarului, prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere;

e) 1 generarea automată a notei de înscriere în baza datelor enumerate la lit. c) şi d) şi eliberarea acesteia proprietarului şi, după caz, beneficiarului; formularele notei de înscriere sunt prevăzute în anexele nr. 4.1. şi 4.2;

f) 1 un exemplar al notei de înscriere, în original.

(3) În cazul reprezentării proprietarului persoană fizică, se introduc în aplicaţia PSIPAN şi atributele de identificare a împuternicitului (numele şi prenumele, codul numeric personal, act de identitate, adresa de domiciliu sau reşedinţă, numărul şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi denumirea biroului notarului public).

(4) În cazul proprietarului persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică, înscrierea în program se efectuează numai după verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptaţi de cătr