Legea 252 / 2013

Legea 252 / 2013

legea_252_per_2013_400

Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

 

Titlul I - Dispozitii generale

Capitolul I - Scop si aplicare


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de probatiune la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale, precum si activitatea desfasurata de acesta.

Art. 2
(1) Prin activitatea sa, sistemul de probatiune, ca serviciu public, contribuie la infaptuirea actului de justitie.
(2) Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si al cresterii gradului de siguranta in comunitate.
(3) Promovarea sanctiunilor si masurilor comunitare urmareste reducerea costurilor sociale ale executarii sanctiunilor si masurilor penale prin diminuarea populatiei din unitatile penitenciare, valorificarea potentialului socio-economic al infractorilor si mentinerea sigurantei comunitatii.


Capitolul II - Principiile activitatii sistemului de probatiune


Art. 3
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in conditii care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, orice restrangere a acestora fiind posibila numai in limitele inerente naturii si continutului pedepselor si masurilor stabilite prin hotararea judecatoreasca si in conditiile care decurg din specificul interventiei, in functie de gravitatea faptei si riscul de savarsire a unor infractiuni.


Art. 4
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in conditii care sa respecte demnitatea persoanei si care sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata a acesteia si a familiei sale mai mult decat este inerent naturii si continutului interventiei.

Art. 5
In cadrul sistemului de probatiune, orice activitate se desfasoara fara nicio discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.

Art. 6
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara cu respectarea legii si a hotararilor judecatoresti.

Art. 7
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara cu respectarea confidentialitatii si cu respectarea regulilor de protectie a datelor cu caracter personal, prevazute de reglementarile in materie.
Advertisement


Art. 8
Activitatea de probatiune se desfasoara cu respectarea, de catre consilierul de probatiune, respectiv de catre institutiile din comunitate si alte autoritati si institutii publice a principiilor, valorilor si metodelor managementului de caz in procesul de supraveghere.

Art. 9
(1) Consilierul de probatiune adapteaza interventia in functie de caracteristicile individuale, nevoile persoanei, riscul de savarsire a unor infractiuni si circumstantele particulare ale fiecarui caz.
(2) In derularea activitatii, consilierul de probatiune urmareste dezvoltarea unei relatii pozitive cu persoana aflata in evidenta, in scopul implicarii acesteia in propriul proces de reabilitare.

Art. 10
Consilierul de probatiune urmareste abordarea interdisciplinara a fiecarui caz si coordoneaza activitatile derulate in colaborare cu institutiile din comunitate pentru acoperirea nevoilor persoanei si mentinerea gradului de siguranta a comunitatii.

Art. 11
(1) Consilierul de probatiune informeaza persoana cu privire la natura si continutul principalelor acte indeplinite in cadrul activitatii de probatiune si urmareste obtinerea consimtamantului acesteia cu privire la derularea actelor respective.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) se face intr-o limba, respectiv limbaj pe care persoana il intelege, prin intermediul unui traducator si interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, in situatia in care persoana nu vorbeste sau nu intelege limba romana, respectiv nu se poate exprima.
(3) In cazul cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale informarea prevazuta la alin. (1) se face in limba lor materna, la cererea persoanei evaluate.
(4) Informarea prevazuta la alin. (2) poate fi facuta si de catre un consilier de probatiune care cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza, cu acordul acesteia.

Art. 12
Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul sistemului de probatiune are o pregatire de specialitate in acord cu responsabilitatile stabilite prin lege in sarcina acestuia si urmareste, in derularea activitatii, atingerea unor standarde inalte de profesionalism si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala.

Art. 13
In cadrul sistemului de probatiune activitatea se deruleaza cu respectarea principiului integritatii prin realizarea actiunilor in mod responsabil, transparent, impartial si prin utilizarea judicioasa a resurselor disponibile.


Capitolul III - Definitii


Art. 14
In sensul prezentei legi, termenii si sintagmele de mai jos au urmatorul inteles:
a) sanctiuni si masuri comunitare - sanctiunile si masurile neprivative de libertate prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) - e);
b) management de caz - procesul de coordonare a ansamblului activitatilor de evaluare a persoanei supravegheate, planificare si desfasurare a interventiilor de asistare si control, monitorizare a modului de executare a masurilor si obligatiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potentialului intern al persoanei si integrarea contributiei institutiilor din comunitate;
c) referirea cazului - activitatea de transmitere a unui caz de catre institutia care gestioneaza managementul de caz catre o institutie din comunitate, imputernicita sa realizeze o interventie specializata in acord cu planificarea activitatii de probatiune.

Art. 15
Sintagma institutii din comunitate are intelesul definit in Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.


Titlul II - Organizarea sistemului de probatiune


Art. 16
(1) Se infiinteaza Directia Nationala de Probatiune, denumita in continuare Directia, ca structura cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Justitiei, prin reorganizarea Directiei de Probatiune din Ministerul Justitiei.
(2) Directia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Activitatea Directiei este coordonata direct de catre ministrul justitiei.

Art. 17
Directia are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii in vederea implementarii strategiei justitiei ca serviciu public;
b) stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, aplicata in sistemul de probatiune, inclusiv de catre institutiile cu atributii in domeniu;
c) organizeaza si coordoneaza procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii;
d) elaboreaza Standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si normele metodologice pentru avizarea si acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
e) organizeaza si coordoneaza activitatea structurilor teritoriale;
f) coordoneaza gestionarea resurselor umane ale sistemului de probatiune;
g) organizeaza pregatirea profesionala a personalului din sistemul de probatiune si organizeaza cursuri de pregatire pentru persoane din cadrul institutiilor implicate in activitatea de probatiune;
h) elaboreaza proiectul de buget anual al Directiei si al structurilor teritoriale, pe care il supune spre aprobare ministrului justitiei si asigura executia bugetara in conditiile legii;
i) administreaza patrimoniul sistemului de probatiune, organizeaza si coordoneaza alocarea, miscarea, evidenta si controlul cheltuielilor materiale si de investitii, a mijloacelor si echipamentelor din dotare;
j) elaboreaza, in colaborare cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, proiectele de acte normative privind organizarea si activitatea sistemului de probatiune;
k) realizeaza evaluarea si controlul activitatii derulate in structurile teritoriale de probatiune, prin intermediul inspectorilor de probatiune;
l) realizeaza evaluarea profesionala a personalului din cadrul sistemului de probatiune, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
m) coordoneaza elaborarea standardelor de performanta, a metodologiilor si instrumentelor de lucru, in scopul uniformizarii si imbunatatirii activitatii de probatiune;
n) coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei de comunicare si relatii publice a sistemului de probatiune, in scopul promovarii rolului sistemului de probatiune;
o) coordoneaza cooperarea internationala in domeniu;
p) reprezinta in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Directiei si ale structurilor teritoriale;
q) coordoneaza activitatea de colectare si prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probatiunii si gestioneaza sistemele informatice aferente;
r) realizeaza studii, analize si cercetari care sa contribuie la fundamentarea politicii penale in domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru si la imbunatatirea practicii;
s) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare;
sh) promoveaza rolul sistemului de probatiune, al activitatilor desfasurate de catre personalul din sistemul de probatiune, inclusiv prin mijloace de informare in masa;
t) alte atributii prevazute de lege in domeniul de activitate a sistemului de probatiune.

Art. 18
(1) Directia este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(2) Directorul general este numit pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea obtinerii consecutive, o singura data, a unui nou mandat.
(3) Directorul general al Directiei este ordonator tertiar de credite.
(4) In activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de doi directori generali adjuncti numiti prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(5) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator directorilor generali adjuncti.
(6) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) si (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(7) Directorul general poate face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si al procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Directorii generali adjuncti pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si functionari publici.

Art. 19
(1) Directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde, in fata ministrului justitiei, de buna functionare a sistemului de probatiune.
(2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor generali adjuncti.
(3) Directorii generali adjuncti angajeaza si reprezinta Directia in baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.
(4) Directorii generali adjuncti conduc si raspund de activitatea departamentelor pe care le coordoneaza.

Art. 20
(1) Pe langa Directie functioneaza Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai sistemului de probatiune si alte categorii de specialisti.
(2) Directorul general al Directiei este presedintele Consiliului.
(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei nationale in domeniul probatiunii, monitorizarea implementarii acesteia, precum si stabilirea altor masuri in vederea imbunatatirii activitatii de probatiune.
(4) Consiliul se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea directorului general.
(5) Activitatea Consiliului este reglementata prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 21
(1) In structura organizatorica a Directiei functioneaza departamente, servicii si alte structuri infiintate prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorii departamentelor sunt numiti prin decizie a directorului general, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea obtinerii unui nou mandat.
(3) Sefii serviciilor din cadrul Directiei sunt numiti prin decizie a directorului general, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(4) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (2) si (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 22
(1) Atributiile si competentele aferente departamentelor, serviciilor si celorlalte structuri din cadrul Directiei, precum si atributiile si raspunderile corespunzatoare functiilor din cadrul Directiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Atributiile si competentele departamentului de control se executa prin inspectorii de probatiune aflati in subordinea directa a directorului general si se stabilesc in conformitate cu principiul independentei operationale.

Art. 23
(1) La nivelul Directiei isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionari publici si personal contractual.
(2) In derularea activitatii, Directia poate colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
(3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

Art. 24
Directia asigura formarea profesionala a personalului in domeniul probatiunii, stimuleaza si realizeaza activitatile de studiu si cercetare care sa indice directiile de dezvoltare a practicii in domeniul probatiunii fie in mod direct, fie prin intermediul structurilor organizate in subordinea sa.

Art. 25
La nivel teritorial, activitatea de probatiune se realizeaza prin intermediul serviciilor de probatiune si al altor structuri teritoriale, fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii si aflate in subordinea Directiei.

Art. 26
(1) Serviciile de probatiune functioneaza in fiecare municipiu resedinta de judet si in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea serviciilor de probatiune de pe langa tribunale.
(2) Serviciile de probatiune sunt conduse de sefi serviciu.
(3) Prin decizie a directorului general al Directiei pot fi infiintate sedii secundare ale serviciilor de probatiune.
(4) Circumscriptia teritoriala a fiecarui sediu secundar se stabileste prin decizie a directorului general al Directiei, prin raportare la circumscriptiile teritoriale ale judecatoriilor.
(5) Sediile secundare sunt conduse de sefi birou si se subordoneaza administrativ si functional sefului serviciului de probatiune in cadrul caruia s-au infiintat sediile secundare respective.

Art. 27
(1) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea reinoirii mandatului in aceleasi conditii.
(2) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28
(1) In cadrul serviciilor de probatiune pot fi infiintate prin decizie a directorului general, compartimente de specialitate pe domenii de activitate.
(2) Atributiile si competentele aferente structurilor teritoriale, precum si atributiile si responsabilitatile corespunzatoare functiilor din structurile teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 29
(1) In structurile teritoriale isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, functionari publici si personal contractual.
(2) Statutul si salarizarea personalului de probatiune si a altor categorii profesionale care isi desfasoara activitatea in sistemul de probatiune sunt reglementate prin lege.

Art. 30
(1) Finantarea activitatii Directiei si a structurilor teritoriale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.
(2) Directia poate primi donatii, sponsorizari si poate accesa alte surse de finantare, conform prevederilor legale.
(3) In cadrul bugetului Directiei se constituie anual un fond destinat externalizarii de servicii in acord cu Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(4) Directia dispune de un parc auto constituit la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale. Numarul maxim de autoturisme, consumul de carburant si modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Titlul III - Activitatea de probatiuneCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 31
Desfasurarea activitatii de probatiune se realizeaza de catre consilieri de probatiune din cadrul structurilor teritoriale.

Art. 32
(1) In desfasurarea activitatii de probatiune, consilierii de probatiune:
a) realizeaza evaluarea inculpatilor, a minorilor aflati in executarea unei masuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii;
b) sprijina instanta de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative;
c) coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor si executarii obligatiilor stabilite in sarcina persoanelor supravegheate fata de care instanta a dispus: amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, liberarea conditionata;
d) coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii uneia dintre urmatoarele masuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana, asistarea zilnica;
e) coordoneaza executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii;
f) deruleaza activitati specifice in legatura cu persoanele private de libertate;
g) indeplinesc alte atributii, conform legii.
(2) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. a), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla locuinta persoanei evaluate. In situatia in care persoana evaluata se afla intr-o unitate de arest preventiv, o unitate penitenciara, un centru educativ sau centru de detentie, competenta teritoriala se stabileste potrivit alin. (6) si (7).
(3) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. b), este competent serviciul de probatiune din circumscriptia instantei care judeca cauza.
(4) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. c) - e), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla locuinta persoanei supravegheate.
(5) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. f), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla penitenciarul, centrul educativ sau centrul de detentie.
(6) Cand un serviciu de probatiune nu are posibilitatea sa indeplineasca anumite atributii legale, se poate adresa unui alt serviciu de probatiune care are posibilitatea sa le efectueze.
(7) Solicitarea de efectuare a unui anumit act, evaluari sau verificari trebuie sa contina toate lamuririle referitoare la indeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar, in cazul cand urmeaza sa fie ascultata o persoana, se vor arata si intrebarile ce trebuie sa i se puna. Consilierul de probatiune care efectueaza actul, evaluarea sau verificarea poate pune si alte intrebari, daca necesitatea acestora rezulta in cursul ascultarii.


Capitolul II - Evaluarea inculpatilor si a persoanelor supravegheate


Sectiunea 1 - Evaluarea inculpatilor minori


Art. 33
(1) Evaluarea inculpatului minor se realizeaza la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii, de catre consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (2).
(2) Datele obtinute in cadrul evaluarii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un referat de evaluare.
(3) Referatul de evaluare se intocmeste si se comunica in termen de 21 de zile de la data primirii la serviciul de probatiune a solicitarii.

Art. 34
(1) Referatul de evaluare prevazut la art. 33 alin. (2) contine date privind mediul familial si social al minorului, situatia educationala si profesionala, conduita generala a minorului, analiza comportamentului infractional, riscul de savarsire a unor infractiuni, precum si orice alte date relevante pentru situatia minorului.
(2) Referatul de evaluare prevazut la art. 33 alin. (2) poate face referire si la starea de sanatate, la evolutia minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral si intelectual, in masura in care acestea au influentat sau pot influenta comportamentul infractional.
(3) Referatul de evaluare cuprinde si propuneri motivate privind masura educativa considerata a fi potrivita pentru minor, cu referire la natura si durata programelor de reintegrare sociala, precum si la alte obligatii care pot fi impuse acestuia, in vederea reducerii riscului de savarsire de infractiuni.
(4) Structura si formatul standard al referatului de evaluare prevazut la art. 33 se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 35
(1) Pentru obtinerea datelor necesare evaluarii inculpatului minor, consilierul de probatiune poate colabora cu asistenti sociali, psihologi, consilieri scolari, pedagogi, medici sau alti specialisti.
(2) La solicitarea consilierului de probatiune, institutiile si organizatiile in evidenta carora s-a aflat sau se afla minorul pentru ingrijire, tratament sau protectie sociala ori educatie, pun la dispozitia consilierului de probatiune, in termen de 7 zile, informatiile care prezinta relevanta pentru procesul de evaluare.

Art. 36
(1) Evaluarea prevazuta la art. 33 are un caracter personal si se realizeaza in baza uneia sau mai multor intrevederi intre consilierul de probatiune si inculpatul minor si a datelor obtinute din alte surse de informatii.
(2) In cazul in care inculpatul minor nu colaboreaza la realizarea evaluarii, consilierul de probatiune intocmeste referatul de evaluare si mentioneaza, in cuprinsul acestuia, refuzul de colaborare a minorului. La referatul de evaluare este atasata declaratia minorului cu privire la refuzul de colaborare.
(3) In situatia in care inculpatul minor nu este gasit sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteza organul judiciar despre imposibilitatea intocmirii referatului de evaluare.
(4) Adresa prevazuta la alin. (3) contine datele obtinute si este insotita de dovezi care sa ateste situatia de fapt constatata precum si demersurile efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de politie si cu membrii familiei minorului, in vederea contactarii acestuia.

Art. 37
In cazul intocmirii unui referat fata de un inculpat minor care se afla, in acelasi timp, in executarea unei masuri educative, prevederile art. 33-36 se aplica in mod corespunzator, referatul de evaluare cuprinzand si mentiuni referitoare la respectarea conditiilor de executare a masurii si a obligatiilor impuse, atunci cand este cazul.

Sectiunea 2 - Evaluarea inculpatilor majori


Art. 38
(1)In situatia in care considera necesar, procurorul sau instanta de judecata poate solicita serviciului de probatiune evaluarea inculpatului major. Evaluarea se realizeaza de catre consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (2).
(2) Datele obtinute in cadrul evaluarii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un raport de evaluare.
(3) Raportul de evaluare se intocmeste si se comunica in termen de 21 de zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.

Art. 39
(1) Raportul de evaluare prevazut la art. 38 contine date privind responsabilitatile familiale si sociale ale persoanei, situatia educationala si profesionala, conduita generala, analiza comportamentului infractional, riscul de savarsire a unor infractiuni, precum si orice alte date relevante pentru situatia persoanei.
(2) Raportul de evaluare poate face referire si la starea de sanatate a persoanei, la nivelul de dezvoltare morala si intelectuala a acesteia, in masura in care acestea au influentat comportamentul infractional.
(3) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) si (2), consilierul de probatiune formuleaza, in raportul de evaluare, propuneri motivate privind masurile considerate oportune din perspectiva reducerii riscului savarsirii de infractiuni.
(4) Structura si formatul standard al raportului de evaluare prevazut la art. 38 se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 40
Prevederile art. 35 si 36 se aplica in mod corespunzator si in cazul evaluarii inculpatilor majori.

Sectiunea 3 - Evaluarea minorilor aflati in executarea unei masuri educative


Art. 41
Evaluarea minorilor aflati in executarea unei masuri educative se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de caz, in urmatoarele situatii:
a) daca, pe durata executarii unei masuri educative neprivative de libertate, au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor, prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii;
b) daca, pe durata executarii unei masuri educative neprivative de libertate, persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare sau nu isi indeplineste obligatiile;
c) la inlocuirea unei masuri educative privative de libertate cu masura educativa a asistarii zilnice;
d) la acordarea liberarii dintr-un centru educativ sau centru de detentie.

Art. 42
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 41 se consemneaza intr-un referat de evaluare, care cuprinde date privind respectarea conditiilor de executare a masurii si a obligatiilor impuse, precum si actualizarea datelor prevazute la art. 34 alin. (1) si (2), daca este cazul.
(2) In situatiile prevazute la art. 41 lit. a) si b), referatul de evaluare contine propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in luarea unei decizii care sa asigure conditiile potrivite de executare a masurii educative si cresterea sanselor de indreptare a persoanei supravegheate.
(3) In situatiile prevazute la art. 41 lit. c) si d), referatul de evaluare contine propuneri cu privire la obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare pe care instanta le poate impune, in functie de particularitatile cazului.
(4) In situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea sau de catre instanta de judecata, referatul de evaluare prevazut la alin. (1) si (2) se intocmeste in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.
(5) In vederea intocmirii referatului de evaluare prevazut la alin. (2), institutia din comunitate care are responsabilitatea supravegherii minorului, a verificarii sau controlului modalitatii de executare a obligatiilor stabilite in sarcina acestuia are obligatia de a pune la dispozitia consilierului de probatiune, in termen de 7 zile, informatiile si dovezile solicitate in acest sens.
(6) In vederea intocmirii referatului de evaluare prevazut la alin. (3), dispozitiile art. 110 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(7) Structura si formatul standard al referatului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Sectiunea 4 - Evaluarea persoanelor majore aflate in supraveghere


Art. 43
Evaluarea persoanelor aflate in supravegherea serviciului de probatiune se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de caz, in urmatoarele situatii:
a) daca, pe durata termenului de supraveghere, au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii;
b) daca, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin.

Art. 44
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 43 se consemneaza intr-un raport de evaluare, care cuprinde date privind respectarea masurilor si a obligatiilor impuse, precum si actualizarea datelor prevazute la art. 39 alin. (1) si (2), daca este cazul.
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) contine propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in luarea unei decizii considerata a fi oportuna din perspectiva reducerii riscului savarsirii de infractiuni.
(3) In situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea sau de catre instanta de judecata, raportul de evaluare prevazut la alin. (1) si (2) se intocmeste in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.
(4) In vederea intocmirii raportului de evaluare prevazut la alin. (1), institutia din comunitate care are responsabilitatea sa indrume si sa verifice modalitatea efectiva de executare a unor obligatii stabilite in sarcina persoanei supravegheate, in termen de 7 zile pune la dispozitia consilierului de probatiune manager de caz informatiile si dovezile solicitate in acest sens.
(5) Structura si formatul standard al raportului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.


Capitolul III - Sprijinirea instantei de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative


Art. 45
Serviciul de probatiune sprijina instanta de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative prin efectuarea evaluarii prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a), prin oferirea de informatii.

Art. 46
(1) Serviciul de probatiune pune la dispozitia instantei informatiile cuprinse in baza de date constituita la nivel national cu privire la institutiile din comunitate abilitate sa participe, sub coordonarea serviciului de probatiune, la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate, conform procedurii stabilite in Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(2) Baza de date prevazuta la alin. (1) contine si lista institutiilor din comunitate in cadrul carora poate fi prestata munca neremunerata in folosul comunitatii si tipurile de activitati care pot face obiectul acesteia, cursurile, programele sau activitatile care pot fi impuse in continutul unor obligatii sau al unor masuri educative.

Art. 47
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune prezent la judecarea minorului ofera instantei de judecata informatii si lamuriri suplimentare fata de continutul referatului de evaluare intocmit si comunicat conform art. 33, 34 si 37.
(2) In fata instantei de judecata, consilierul de probatiune poate formula cereri pentru solicitarea de informatii suplimentare institutiilor, organizatiilor sau persoanelor fizice care detin informatii considerate necesare pentru clarificarea situatiei minorului si completarea evaluarii.
(3) Daca apreciaza necesar, consilierul de probatiune prezinta instantei de judecata propunerile privind masurile care pot fi luate fata de minor, asa cum au fost formulate in continutul referatului de evaluare sau formuleaza completari, atunci cand este cazul.


Capitolul IV - Coordonarea procesului de supraveghere


Sectiunea 1 - Scopul procesului de supraveghere


Art. 48
(1) Procesul de supraveghere cuprinde ansamblul activitatilor si interventiilor derulate in mod direct de catre serviciul de probatiune sau sub coordonarea acestuia, in scopul reabilitarii sociale a persoanei supravegheate, al repararii prejudiciului adus comunitatii prin savarsirea faptei si al cresterii gradului de siguranta in comunitate.
(2) Procesul de supraveghere prevazut la alin. (1) se realizeaza prin exercitarea controlului asupra respectarii masurilor si executarii obligatiilor impuse in sarcina unei persoane supravegheate si asistarea adaptata nevoilor persoanei, riscului de savarsire de infractiuni si particularitatilor cazului.

Sectiunea 2 - Procesul de supraveghere a persoanelor majore


Art. 49
Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor de supraveghere si executarii obligatiilor stabilite de instanta in sarcina persoanelor fata de care s-a dispus:
a) amanarea aplicarii pedepsei;
b) suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
c) liberarea conditionata, daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare.

Art. 50
Dupa primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca prin care a fost dispusa supravegherea unei persoane de catre serviciul de probatiune, seful serviciului desemneaza un consilier de probatiune manager de caz.

Art. 51
(1) In termen de 5 zile de la primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca, consilierul de probatiune manager de caz convoaca persoana supravegheata la serviciul de probatiune, stabilind data la care aceasta este obligata sa se prezinte la sediul serviciului. Convocarea se face prin: scrisoare recomandata cu confirmare de primire, agenti procedurali, personal al serviciului de probatiune, nota telefonica prin intermediul postei electronice sau prin orice alt mijloc ce asigura dovada primirii convocarii.
(2) In cazul in care persoana convocata nu se prezinta la sediul serviciului de probatiune la data stabilita conform alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz reia procedura de convocare potrivit alin. (1). In caz de neprezentare a persoanei convocate, consilierul de probatiune solicita organelor de politie sprijin pentru identificarea si contactarea acesteia.
(3) In situatia in care persoana nu este gasita sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteza organul judiciar despre imposibilitatea punerii in executare a hotararii judecatoresti.
(4) In situatia in care persoana a primit convocarea, dar nu se prezinta la serviciul de probatiune, consilierul de probatiune verifica motivele neprezentarii, putand solicita sprijinul organelor de politie in acest sens. In situatia in care persoana refuza sa se prezinte si neprezentarea nu este justificata, dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(5) Adresa prevazuta la alin. (3) si (4) este insotita de dovezi care sa ateste demersurile efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de politie in vederea contactarii persoanei.
(6) Consilierul de probatiune poate solicita organelor de politie date si informatii despre persoana in cauza.

Art. 52
Coordonarea procesului de supraveghere se realizeaza pentru fiecare persoana supravegheata de catre consilierul de probatiune desemnat manager de caz, dupa cum urmeaza:
a) informeaza persoana cu privire la procesul de supraveghere;
b) evalueaza initial persoana;
c) planifica procesul de supraveghere;
d) deruleaza activitatile de control si deruleaza sau coordoneaza asistarea in procesul de supraveghere;
e) colaboreaza cu judecatorul delegat cu executarea, cu institutii din comunitate, precum si cu alte autoritati sau institutii publice;
f) monitorizeaza procesul de supraveghere;
g) evalueaza final procesul de supraveghere.

Art. 53
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un dosar de probatiune.
(2) Dosarul de probatiune cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau liberarea conditionata;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea si evaluarea persoanei supravegheate;
c) documentele referitoare la planificarea si derularea activitatii de supraveghere, control si asistare;
d) documentele referitoare la colaborarea cu institutii din comunitate si cu alte autoritati sau institutii publice;
e) documentele justificative privind situatia persoanei;
f) documentele referitoare la modul de respectare a masurilor si executare a obligatiilor;
g) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat cu executarea, dupa caz;
h) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, persoana supravegheata si judecatorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Oricare alta persoana poate consulta continutul dosarului de probatiune, la cerere si numai cu acordul scris al persoanei supravegheate.
(4) Consultarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in prezenta consilierului de probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane desemnate de catre seful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de probatiune, fara ca acordul expres al persoanei supravegheate sa fie necesar in acest sens.

Art. 54
(1) In cadrul primei intrevederi, consilierul de probatiune manager de caz informeaza persoana condamnata cu privire la masurile de supraveghere si obligatiile pe care trebuie sa le execute si cu privire la consecintele respectarii sau nerespectarii acestora.
(2) In cazul in care persoana supravegheata are de executat obligatii a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat serviciul de probatiune, consilierul informeaza persoana despre acestea.

Art. 55
(1) Organizarea si desfasurarea activitatii de supraveghere se efectueaza in baza unui plan de supraveghere intocmit de catre consilierul de probatiune manager de caz, tinand seama de evaluarea initiala si cu implicarea persoanei supravegheate.
(2) Planul de supraveghere se intocmeste in cel mult 30 de zile de la prima intrevedere si este revizuit ori de cate ori este necesar, in functie de schimbarile intervenite in situatia persoanei si evolutia cazului.

Art. 56
(1) Consilierul de probatiune manager de caz controleaza nemijlocit respectarea de catre persoana supravegheata a masurilor de supraveghere prevazute la art. 85 alin. (1), respectiv art. 93 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata durata termenului de supraveghere.
(2) Controlul respectarii masurilor de supraveghere prevazute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre consilierul de probatiune manager de caz, pe perioada stabilita de judecatorul delegat cu executarea, potrivit art. 101 alin. (5) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 57
In exercitarea controlului respectarii masurilor de supraveghere, consilierul stabileste si deruleaza intrevederi cu persoana supravegheata la sediul serviciului de probatiune, efectueaza vizite anuntate sau inopinate la locuinta persoanei sau in alte locuri, in functie de specificul situatiei, solicita documente privind structura familiei, a persoanelor care se afla in intretinerea sa sau in a caror intretinere se afla, documente privind situatia locativa, a locului de munca si a mijloacelor de existenta, verifica periodic datele furnizate de persoana supravegheata si indeplineste orice alte masuri de control adaptate cazului.

Art. 58
Consilierul de probatiune manager de caz stabileste continutul concret al obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c), art. 93 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3), respectiv art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de evaluarea initiala a persoanei supravegheate si de posibilitatile concrete de executare existente la nivelul comunitatii.

Art. 59
(1) Controlul executarii obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c) si art. 93 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre consilierul de probatiune manager de caz pe perioada executarii acestora in cadrul termenului de supraveghere.
(2) Controlul executarii obligatiilor prevazute la art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre consilierul de probatiune manager de caz, pe durata executarii acestora in cadrul perioadei prevazute la art. 56 alin. (2).

Art. 60
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(2) In urma identificarii cursului de pregatire scolara ori de calificare profesionala si a stabilirii institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita pentru executarea obligatiei.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea cursului de pregatire scolara ori de calificare profesionala.
(5) La finalizarea cursului, documentul eliberat de catre institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat si care atesta urmarea acestuia este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 61
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si nevoile persoanei si in functie de utilitatea activitatilor pentru comunitate, stabileste in care din cele doua institutii din comunitate mentionate in hotararea judecatoreasca urmeaza a se executa obligatia.
(2) In urma stabilirii activitatii pe care urmeaza sa o presteze persoana si a institutiei din comunitate stabilite ca loc de executare, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia stabilita pentru executarea obligatiei.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea activitatii de prestare a muncii neremunerate in folosul comunitatii.
(5) La finalizarea activitatii, documentul eliberat de catre institutia din comunitate care atesta prestarea muncii este atasat, in copie, dosarului de probatiune.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, privind supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 62
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de frecventare a unui program de reintegrare sociala, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un program de reintegrare sociala potrivit, fie la nivelul serviciului de probatiune, fie in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(2) In situatia in care programul de reintegrare sociala stabilit este disponibil la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz fie deruleaza programul, daca are pregatire specifica, fie asigura transmiterea cazului catre consilierul de probatiune specializat in acest sens, din cadrul serviciului de probatiune.
(3) In situatia in care programul de reintegrare sociala stabilit nu este disponibil sau nu poate fi derulat la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz identifica o institutie din comunitate in cadrul careia persoana supravegheata poate urma programul dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(4) In urma stabilirii institutiei din comunitate potrivit alin. (3), consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita pentru executarea obligatiei.
(5) Decizia prevazuta la alin. (4) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei de frecventare a unui program de reintegrare sociala se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(6) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea programului de reintegrare sociala.
(7) La finalizarea programului, documentul eliberat de catre institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat programul care atesta urmarea acestuia este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 63
In vederea punerii in executare a obligatiei de a se supune unor masuri de control, tratament sau ingrijire medicala, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca instanta de judecata a stabilit, prin hotararea judecatoreasca, institutia care efectueaza controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, consilierul verifica luarea in evidenta a persoanei de catre institutia stabilita, executarea obligatiei de catre persoana supravegheata si monitorizeaza derularea activitatii de control, tratament sau ingrijire medicala;
b) daca instanta de judecata nu a stabilit prin hotararea judecatoreasca institutia care efectueaza controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, consilierul, in functie de particularitatile cazului, stabileste institutia si comunica acesteia copia de pe hotararea judecatoreasca si decizia sa, procedand, in continuare, in conformitate cu prevederile lit. a). Decizia se comunica si persoanei supravegheate.

Art. 64
(1) In vederea punerii in executare a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat serviciul de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz informeaza organele competente stabilite potrivit Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu privire la obligatia pe care acestea o au de a oferi informatiile solicitate de catre consilierul de probatiune cu privire la persoana supravegheata si modul de executare a obligatiilor si de a sesiza serviciul de probatiune daca persoana supravegheata incalca obligatiile.
(2) La solicitarea organelor abilitate prevazute la alin. (1), consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare verificarii respectarii obligatiei de catre persoana supravegheata.
(3) Consilierul de probatiune informeaza organele abilitate prevazute la alin. (1) cu privire la permisiunile acordate in executarea obligatiilor in conformitate cu prevederile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Art. 65
(1) In scopul verificarii indeplinirii de catre persoana supravegheata a obligatiilor civile stabilite prin hotararea judecatoreasca, cu 6 luni inainte de implinirea termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz solicita persoanei informatii privind demersurile efectuate in vederea indeplinirii acestor obligatii.
(2) In situatia in care persoana supravegheata a indeplinit obligatiile civile, consilierul de probatiune manager de caz solicita dovada indeplinirii acestora, care se ataseaza la dosarul de probatiune.
(3) In situatia in care persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile in termenul prevazut la alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz verifica motivele neindeplinirii si, daca este cazul, indruma persoana in vederea indeplinirii obligatiilor civile cel tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 66
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, in functie de evolutia cazului, consilierul de probatiune manager de caz constata ca au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii, intocmeste un raport de evaluare conform art. 44 si sesizeaza instanta de executare.
(2) La solicitarea judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza constatarile sale cu privire la existenta unor motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le are de executat persoana supravegheata.

Art. 67
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz constata ca persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin, verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare si, daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, intocmeste un raport de evaluare conform art. 44 si sesizeaza instanta in vederea revocarii sanctiunii.
(2) In situatia neindeplinirii integrale a obligatiilor civile de catre persoana supravegheata cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza motivele neindeplinirii si sesizeaza instanta.
(3) Pentru incalcari minore care nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse masurile de supraveghere sau obligatiile persoanei supravegheate, consilierul de probatiune manager de caz poate emite avertismente. Conditiile de emitere si modalitatile de aplicare a avertismentelor se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 68
(1) In situatia nerespectarii de catre persoana supravegheata a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, acestea sesizeaza serviciul de probatiune. Consilierul de probatiune manager de caz procedeaza conform art. 67 alin. (1) sau (3) si informeaza organele abilitate care au formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(2) In situatia in care serviciul de probatiune este informat de catre persoana vatamata sau de catre o alta persoana interesata cu privire la nerespectarea obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 67 alin. (1) sau (3) si informeaza organele abilitate si persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(3) La solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza constatarile sale cu privire la nerespectarea obligatiilor de catre persoana supravegheata.

Sectiunea 3 - Procesul de supraveghere a minorilor


Art. 69
Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor educative neprivative de libertate si a executarii obligatiilor impuse de instanta in sarcina minorilor fata de care s-a dispus:
a) stagiul de formare civica;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfarsit de saptamana;
d) asistarea zilnica.

Art. 70
(1) In cadrul procedurii prevazute la art. 511 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, reprezentantul serviciului de probatiune citat formuleaza propuneri privind incredintarea supravegherii minorului in situatia in care stabilirea acesteia este necesara potrivit continutului masurii educative, dar nu a fost prevazuta prin hotararea judecatoreasca. In formularea propunerilor, consilierul de probatiune are in vedere informatiile continute in referatul de evaluare si alte date furnizate de catre consilierul de probatiune care a intocmit referatul, atunci cand este cazul.
(2) In cadrul intalnirii, consilierul de probatiune stabileste data la care minorul si parintele, tutorele sau persoana desemnata cu supravegherea minorului de catre instanta ori judecatorul delegat cu executarea, in functie de caz, urmeaza sa se prezinte la serviciul de probatiune.

Art. 71
Dispozitiile art. 50 si ale art. 51 alin. (2) - (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 72
In coordonarea procesului de supraveghere a minorilor, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza dupa cum urmeaza:
a) informeaza minorul si parintele, tutorele sau persoana insarcinata cu supravegherea cu privire la procesul de supraveghere;
b) evalueaza initial minorul;
c) planifica procesul de supraveghere;
d) coordoneaza activitatea institutiilor din comunitate si a persoanelor insarcinate cu supravegherea minorului;
e) colaboreaza cu judecatorul delegat, cu instanta de executare si cu alte autoritati sau institutii publice;
f) monitorizeaza procesul de supraveghere;
g) evalueaza final procesul de supraveghere.

Art. 73
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un dosar de probatiune al minorului.
(2) Dosarul de probatiune al minorului cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura educativa neprivativa de libertate si, daca este cazul, incheierea judecatorului delegat cu executarea;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea si evaluarea minorului;
c) documentele referitoare la planificarea activitatii de supraveghere;
d) documentele justificative privind derularea activitatii de supraveghere de catre institutiile din comunitate si persoanele insarcinate cu supravegherea minorului;
e) documentele justificative referitoare la modul de executare a masurilor educative neprivative de libertate si a obligatiilor stabilite;
f) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat, dupa caz;
g) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, minorul, parintii sau tutorele acestuia, persoana desemnata cu supravegherea, atunci cand este cazul, si judecatorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Continutul dosarului de probatiune poate fi consultat de alte persoane, la cerere, si numai cu acordul scris al minorului si al parintelui, tutorelui sau al persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.
(4) Consultarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in prezenta consilierului de probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane desemnate de seful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de probatiune, fara ca acordul expres al minorului si al parintelui, tutorelui sau al persoanei desemnate cu supravegherea sa fie necesar in acest sens.

Art. 74
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a stagiului de formare civica este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 75 - 77.

Art. 75
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului, in functie de care stabileste tipul cursului de formare civica potrivit particularitatilor minorului si institutia din comunitate in cadrul careia va fi urmat cursul.
(2) In urma stabilirii tipului cursului de formare civica si a institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.

Art. 76
(1) In termen de 15 zile de la primirea comunicarii prevazute la art. 75 alin. (3), institutia din comunitate transmite consilierului de probatiune manager de caz planul de formare civica, in care se prezinta cursul de formare civica adaptat specificului cazului si calendarul de desfasurare a sesiunilor cursului.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz aproba planul de formare civica in forma propusa de catre institutia din comunitate sau in forma revizuita, conform solicitarilor consilierului de probatiune, atunci cand este cazul.
(3) Institutia din comunitate stabilita asigura inceperea efectiva a cursului de formare civica in termen de cel mult 60 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative, conform art. 70.

Art. 77
(1) Consilierul de probatiune manager de caz coordoneaza procesul de supraveghere a minorului pe durata masurii educative a stagiului de formare civica si controleaza modalitatea de derulare a cursului de formare civica in cadrul institutiei din comunitate.
(2) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat emite un document care atesta urmarea acestuia. Documentul este atasat dosarului de probatiune al minorului.

Art. 78
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a supravegherii este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 79 - 82.

Art. 79
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) Persoana care supravegheaza minorul are obligatia de a prezenta consilierului de probatiune manager de caz un plan al programului zilnic al minorului pe durata supravegherii.
(3) Consilierul de probatiune manager de caz, in functie de rezultatele evaluarii initiale, aproba planul programului zilnic in forma propusa de catre persoana care supravegheaza minorul sau in forma revizuita, atunci cand este cazul.
(4) Persoana care supravegheaza minorul asigura aplicarea efectiva a programului zilnic de catre minor, cel tarziu in termen de cel mult 30 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative conform art.70.

Art. 80
(1) In situatia in care instanta a dispus, in continutul masurii educative a supravegherii, participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala si minorul este inscris la un astfel de curs, persoana care supravegheaza minorul se asigura de continuarea cursului.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz informeaza institutia in cadrul careia minorul urmeaza cursul despre faptul ca respectivul curs este parte a programului zilnic din cadrul masurii educative a supravegherii.

Art. 81
(1) In situatia in care instanta a dispus, in continutul masurii educative a supravegherii, participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala si minorul nu este inscris la un astfel de curs, pe baza evaluarii initiale, consilierul de probatiune manager de caz stabileste, cu consultarea minorului, tipul cursului scolar sau de formare profesionala potrivit particularitatilor acestuia, precum si institutia din comunitate in cadrul careia va fi urmat cursul.
(2) In urma stabilirii tipului cursului scolar sau de formare profesionala si a institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.
(4) Programul zilnic al minorului stabilit potrivit art. 79 se completeaza in functie de continutul deciziei prevazute la alin. (2).

Art. 82
(1) Pe durata executarii masurii educative a supravegherii, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(2) La solicitarea consilierului d