ORDONANTA DE URGENTA nr.38 din 24 mai 2006

ORDONANTA DE URGENTA nr.38 din 24 mai 2006

ordonanta_de_urgenta_nr.38_din_24_mai_2006_400

Privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto.

Textul actului publicat in M.Of. nr. 474/1 iun. 2006

Avand in vedere necesitatea diminuarii poluarii aerului in aglomerarile urbane, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, si ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, in scopul incadrarii emisiilor in valorile limita admise la nivel european pentru aerul ambiental, in vederea prevenirii formarii deseurilor ca urmare a abandonarii autoturismelor uzate, al atingerii tintelor prevazute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din vehicule uzate, in vederea respectarii angajamentelor asumate in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, tinand cont de necesitatea diminuarii efectelor negative ale poluarii aerului asupra sanatatii populatiei si mediului, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - Se aproba reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto, denumit in continuare Program, in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgenta este diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi care sunt caracterizate de un nivel de poluare foarte ridicat.

Art. 3. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;

2. autoturism uzat - orice autoturism inmatriculat in Romania avand o vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la data fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;

3. autoturism nou - un autoturism care nu a fost niciodata inmatriculat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;

4. proprietar - orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate un autoturism uzat inmatriculat pe numele sau, precum si mostenitorii sai;

5. producator validat - orice persoana juridica, producator, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere in Program.

Art. 4. - Orice persoana juridica, producator, importator autorizat sau distribuitor autorizat al acestuia, care doreste inscrierea in Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006.

Art. 5. - (1) Autoritatea analizeaza documentatia depusa si prin structurile sale de decizie aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publica lista producatorilor validati.

Art. 6. - Poate beneficia de o prima in cuantum de 3.000 lei (RON) orice proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui autoturism uzat, care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;
b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
c) a radiat autoturismul uzat;
d) achizitioneaza un autoturism nou de la un producator validat.

Art. 7. - Suma prevazuta la art. 6 va putea fi obtinuta o singura data si se va scadea din pretul de achizitie al unui autoturism nou.

Art. 8. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reinmatricularea ulterioara a unui autoturism uzat predat spre casare conform art. 6 sau reutilizarea caroseriei, sasiului ori motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioara a autoturismelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati prevazuti la art. 6 lit. b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).

(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personal imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

Art. 9. - Prevederile art. 8 alin. (2) si (3) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. - Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca din Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei (RON), in limita sumei alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 11. - Programul se aplica, in limita sumei alocate, pana la data de 12 decembrie 2006.

Art. 12. - Instructiunile privind modalitatile de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 24 mai 2006.
Nr. 38.